Vår molnbaserade brand- och säkerhetslösning

Våra lösningar för brand och säkerhet hjälper företag att förbättra sitt beslutsfattande genom att matcha organisatoriska risker och kontroller mot det fastställda regelverket för sitt säkerhetsarbete.
Convenios molnbaserade lösning och vårt konsultstöd hjälper organisationer att mäta, administrera och minimera de identifierade riskerna.
Dagens chefer har många utmaningar med att säkerställa att organisationen möter uppsatta regelverk inom brand och säkerhet. Några exempel på detta är:
• Många olika regelverk, både internt och från myndigheter
• Hög kostnad för att definiera och sätta upp kontrollarbetet
• Hög kostnad för att följa upp regelefterlevnaden
• Allokering av resurser från andra företagskritiska processer


Våra lösningar kan beskrivas som ett formaliserat sätt att bedriva säkerhetsarbete genom utveckla en säkerhetsstrategi och struktur, utveckla formella metoder för att identifiera faror, analysera och motverka risker, ta fram metoder för att kontinuerligt utveckla säkerheten samt övervaka och kontrollera att uppsatta processer följs. Lösningen arbetar med ett proaktivt angreppssätt i motsats till reaktivt.
Övervakningsobjekt såsom en skola, ett sjukhus eller anna byggnad delas in i kontrollområden som i sin tur delas in i kontrollpunkter. Vår mjukvarulösning tillhandahåller ramverket för att på ett strukturerat sätt definiera schemalagda kontroller som fördelas på ansvariga kontrollanter enligt en rollbaserad lösning. Kontrollanten kan via mobil eller läsplatta genomföra kontrollerna samt direkt i realtid rapportera eventuella avvikelser. Ledningen får en överblick i realtid över det aktuella läget samt kan följa upp att alla eventuella avvikelser åtgärdas inom uppsatta tider. Via det digitaliserade ramverket ges möjlighet till att successivt utveckla ett effektivt säkerhetsarbete som borgar för att man följer uppsatta lagar och regelverk.

Oberoende molnlösning för kontroller, åtgärdande av avvikelser/fel och riskhantering

Övergripande beskrivning av lösningen
Lösningen innehåller både en webbaserad del och en specialutvecklad APP, där APPEN används av personal som löpande genomför kontroller och åtgärdar avvikelser. Den webbaserade delen av lösningen innehåller all grunddata för planering och schemaläggning samt övriga delar av lösningen som inte avser kontrollmomenten.

Kontroller kan ske av alla tänkbara objekt. Det mest vanliga är brandskyddsrelaterade objekt såsom brandsläckare, brandfiltar, sprinklers, branddörrar, nödutgångar, m.m. Kontrollerna sker antingen genom att kontrollanten läser av en QR-kod som finns fastsatt på de olika objekten eller att kontrollanten följer en kontrollsträcka där de olika objekten kommer i kronologisk ordning.

Till alla objekt finns en tillhörande checklista med uppgifter på vad som skall kontrolleras för ett specifikt objekt. På motsvarande sätt finns avvikelselista på de vanligaste avvikelser för ett objekt som inte fungerar perfekt samt förslag på hur felet skall rättas till.

Information om vilka objekt som skall kontrolleras laddas ner till kontrollantens APP baserat på de områden som han/hon är tilldelade. Kontrollerna genomförs och resultatet laddas upp till webblösningen efter genomförd kontroll. Detta innebär att kontroller kan genomföras även fast det inte finns koppling mot Internet.

Ledningen kan hela tiden följa arbetet via tydliga vyer där planerade, genomförda och ej genomförda kontroller framgår. Alla avvikelser loggas vilket gör att man historiskt kan analysera utfallet och vidtaga åtgärder för att minska risken för framtida avvikelser.

En stor mängd rapporter finns i lösningen, bland annat rapporten Särskild Redogörelse som underlättar det administrativa arbetet för en skyddsenhet.

Smiley face Smiley face Smiley face Smiley face
Vad säger lagen om Systematiskt Brandskyddsarbete
Smiley face Smiley face Smiley face
Fördelar med lösningen
Smiley face
Schemaläggning av kontroller
Smiley face
Brand- och säkerhetskontroller via APP på iOS och Android
Lösningen innehåller både en webbaserad del och en specialutvecklad APP, där APPEN används av personal som löpande genomför kontroller och åtgärdar avvikelser. Den webbaserade delen av lösningen innehåller all grunddata för planering och schemaläggning samt övriga delar av lösningen som inte avser kontrollmomenten.

Smiley face Smiley face
Avvikelser
Smiley face Smiley face
Lösningens uppbyggnad av strukturer
Smiley face Smiley face
Implementation
Smiley face
Prismodell
Lösning är skalbar och prissätts enligt nedanstående modell. Smiley face