Kundsegment

Nedan finns en beskrivning av våra tre huvudsakliga kundsegment

Offentlig sektor


Kommuner, landsting och statliga myndigheter äger en stor mängd fastigheter och har verksamhet som omfattar centrala funktioner i samhället.

Här blir den löpande förvaltningen inom säkerhets- och brandområdet en mycket viktig del av verksamheten för att kunna hålla hög säkerhet för alla invånare.

Centrala funktioner som förskolor, skola, äldrevård och sjukhus är utsatta områden med stort genomflöde av människor. Att på ett effektivt sätt kunna ha kontroll på att allt arbete i förebyggande syfte såsom systematiskt brandskyddsarbete (SBA) utförs i enlighet med uppsatta regler är mycket viktigt. Vi ser att det idag brister på en del punkter vilket till stor del beror på avsaknaden av ett bra digitaliserat ramverk som möjliggör en effektiv ansvarsfördelning och uppföljning.

Ansvaret och bevisbördan för att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete ligger enligt [lagen (2003:778) om skydd mot olyckor] hos verksamhetsutövaren och fastighetsägaren. Det är därför viktigt att man tydliggör ansvarsfördelningen mellan dessa och löpande utför de kontroller som man har bestämt för att på bästa sätt förebygga olyckor och tillbud.

Med hjälp av Convenios lösning, som uppfyller myndigheternas krav, får man verktyget som möjliggör den kontroll man behöver via funktioner för schemaläggning av kontroller och utbildning, genomförande av kontroller, rapportering av avvikelser, samt uppföljning av att avvikelser rättas i enlighet med uppsatta regelverk. En avgörande faktor för att kontrollerna skall fungera är enkelheten att utföra dom vilket säkerställs via Convenios speciellt framtagna APP som fungerar på Smartphones och läsplattor.

Fastighetsbolag


Förvaltning och övervakning av fastigheter är en stor bransch, både som specialistbransch och som del i verksamheten för andra företag som äger fastigheter.
Att sköta fastighetsförvaltningen över tid är en utmanande uppgift som kräver bra verktyg och stöd för organisationen som har det förvaltande ansvaret

För att säkerställa att man har full kontroll på sitt arbete inom området brand och säkerhet, behövs en digitaliserad plattform som möjliggör schemaläggning av kontroller, utförande av kontrollerna, rapportering av avvikelser samt övervakning av att alla avvikelser åtgärdas inom uppsatta tidsramar.

Vi tillhandahåller en sådan plattform.

Flygplatser


Flygplatser är självklart utsatta platser och kräver en hög säkerhetsnivå vilket i sin tur kräver sofistikerade verktyg för att säkerställa att organisationen som har ansvar för övervakning och förvaltning kan leva upp till de uppsatta regelverken och de lagar som gäller inom området. Vi har tagit fram en lösning som tillhandahåller ett ramverk för att man skall kunna göra just detta.
ARFF Safety Management Software (SMS) är detta ramverk som skapar ett övervaknings- och kontrollsystem för brand- och säkerhetsarbetet. Rapportera, spåra, övervaka och förbättra alla delar inom säkerhets- och brandområdet. Säkerställ att alla åtaganden kan uppfyllas via en gemensam integrerad digitaliserad lösning.