Convenios Integritetspolicy

Convenio värnar om din integritet med hänsyn till GDPR/RGDP

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen (från den 25 maj 2018) som gäller hela den interna marknaden inom EU har Convenio upprättad interna regler och processer för att säkerställa att vi följer det nya regelverket, både GDPR och RGDP, och på det sättet värnar om din integritet med hänsyn till hantering av personuppgifter. Mer om detta kan du läsa om på Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/.
Utifrån detta har vi tagit fram denna policy där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, Vår utgångspunkt är att vi enbart behandlar de personuppgifter som är nödvändiga utifrån vårt ändamål med verksamheten.
Vi använder följande information som kopplas till personuppgifter
Utifrån den molntjänst vi levererar har vi rollen som personuppgiftsbiträde gentemot våra kunder. Det är dock alltid kunden som själv ansvarar för behandlingen av personuppgifter de använder i de lösningar vi tillhandahåller. Vi tecknar ett så kallat personuppgifts- biträdesavtal med alla våra kunder som utnyttjar tjänsten..
Utöver molntjänsten behandlar vi personuppgifter som kan kopplas mot vad som är nödvändigt utifrån vårt ändamål med vår verksamhet. Nedan ser Ni en sammanställning på de uppgifter vi behandlar eller lagrar i våra lösningar:
• Namn
• Befattning, roll eller titel
• Telefon
• Adress
• E-postadress
• Inloggningsnamn samt lösenord för registrerade användare i vår molntjänst
• Bokföringsinformation såsom faktura, offert, avtal

Vi använder informationen på följande sätt
Den information vi använder är till för att kunna tillhandahålla och underhålla våra tjänster. Vi kan även använda informationen i marknadsföringssyfte för att informera om nyheter kopplade till våra lösningar.

Vi lagrar personuppgifter på följande platser
Via vår molntjänst lagrar vi dina uppgifter inom EU/ESS. Vi har personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra underleverantörer. All lagring av personuppgifter med hänsyn till administrativ behandling sker också inom EU/ESS.

Skydd av lagrade personuppgifter
Via våra uppsatta interna processer och regler säkerställer vi att alla våra medarbetare behandlar personuppgifter i enlighet med nya lagar och regler. Kundernas förtroende för hur vi bedriver vår verksamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för en långsiktig affärsverksamhet. I de datasystem vi använder finns väl uppsatta regler och verktyg för att säkerställa kryptering och skydd mot intrång.

Vi lagrar och rensar information på följande sätt
Lagen ställer upp regler på hur länge information får lagras. Vi sparar information så länge vi har en kundrelation med ett företag. Efter det gallras information bort enligt ett uppsatt regelverk. Bokföringslagen ställer vissa krav på lagring av bokföringsrelaterad information som vi måste följa men övrig information skall gallras.

Här följer kort information avseende dina rättigheter som registrerad i våra register
Som registrerad hos Convenio har du flera rättigheter som du bör känna till. Nedan ser du en sammanställning över de som vi bedömer vara de viktigaste:
1. Som Kund till Convenio kan du kontakta oss för att få reda på vilken information vi har om dig.
2. Om någon uppgift är felaktig har du rätt till att få dina personuppgifter korrigerade. Du kan även få dom korrigerade om dom är ofullständiga eller missvisande och du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
3. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra tecknat avtal eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut samt om det baseras på intresseavvägning.
4. Du har rätt att annullera ett tidigare givet samtycke avseende direktmarknadsföring.

Personuppgiftsbiträde i samband med molntjänst
Convenio AB (organisationsnummer: 559004-2809) med säte på Långvretsvägen 14, 163 46 Spånga, Sverige är personuppgiftsbiträde för alla som är kunder till oss och som använder våra molntjänst.
Vid frågor kontakta oss på följande mailadress:info@convenio.com